Ettepanekud ja kaebused

Toscanato OÜ ettepanekute ja kaebuste lahendamise kord. Ettepanekute ja kaebuste menetlemise eesmärgiks on  esitatavate ettepanekute ja kaebuste võimalikult kiire läbivaatamise ja la­hendamise ta­gamine. Menetlemise kord on kavandatud ja rakendatud nii, et tõsta klientide rahulolu ja kaa­sa­tust ning parendada teenuse osutamise kvaliteeti. Kõik asutuse töötajad, kes osalevad ettepanekute ja kaebuste menetlemise prot­­ses­sis peavad jälgima konfidentsiaalsuse tagamise nõudeid. Ettepanekute ja kaebuste arv ning temaatika kajastatakse asutuse aas­ta­aru­an­des ja ko­du­lehel. Ettepanekute ja kaebuste lahendamise kord kuulub üle vaatamisele koos töö­ta­jatega üks kord aastas.    Ettepanekute ja kaebuste esitamise kord. Ettepanekuid ja kaebusi saab esitada nii kirjalikult kui suuliselt. Kirjaliku kaebuse võib saata postiga Ropkamõisa 10, Tartu.Edastada meili teel või jätta asutuse töötaja kätte, kes edastab kaebuse või ettepaneku juhatajale. Suuliselt võib ettepaneku ja kaebuse esitada asutuse juhatajale eeldusel, et ei soovita kir­jalikku vastust ning probleem saab kohese lahenduse ega vaja eda­sist käsitlemist. Suulisi kaebusi ja ettepanekuid ei registreerita juhul, kui neile ei soovita kir­ja­lik­ku vastust.      Ettepanekute ja kaebuste menetlemine. Kirjalikult saabunud ettepanekuid ja kaebusi menetleb Toscanato OÜ ju­h­ataja või tema poolt volitatud isik. Kui ettepanekule vastata või soovitud teavet või selgitust anda ei ole asutuse ju­hataja pädevuses, edastab ta kaebuse või ettepaneku pädevale asutusele või or­ganile vastamiseks viivitamata, kuid mitte hiljem kui 7 tööpäeva jooksul et­te­paneku või kaebuse registreerimisest ning teavitab sellest ettepaneku või kae­bu­se esitajat. Kõik kirjalikud ettepanekud ja kaebused ning nende vastused registreeritakse kae­buse või ettepaneku saamisele või vastuse esitamisele järgneval tööpäeval do­kumendiregistris ning säi­li­tatakse ettepanekute ja kaebuste lahendamise kor­ra kaustas, mis asub asutuse ju­ha­ta­ja kabinetis.   Ettepanekutele ja kaebustele vastamine. Ettepanekute ja kaebuste lahendamise ja vastamise aluseks on EV seadus „Mär­­gu­kir­ja­le ja selgitustaotlusele vastamise seadus“, mis sätestab, et et­te­pa­ne­kule/kaebusele vas­tatakse viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 ka­len­d­ri­päe­va jooksul selle re­gis­t­ree­ri­misest. Erilise vajaduse korral lähtuvalt vastamise kee­rukusest võib vastamise tähtaega pikendada kuni kahe kuuni, millest tea­vi­ta­takse ettepaneku/kaebuse esitajat. Ettepanekutele ja kaebustele ei vastata juhul kui: esitanud isikut ei ole võimalik kindlaks teha; puuduvad esitanud isiku sideandmed; esitanud isik on piiratud teovõimega ja talle on kohtu poolt määratud eest­kostja ning ettepanek või kaebus on esitatud esindaja eelneva nõus­ole­ku­ta; esitanud isik on selgelt väljendanud seisukohta, et ta ei soovi kirjale vas­tust; ettepaneku või kaebuse sisu ei ole loetav või arusaadav; vastamine nõuab teabe suure mahu tõttu asutuse töökorralduse muu­t­mist, takistab talle pandud avalike ülesannete täitmist või nõuab põh­jen­da­matult suuri kulutusi.    Dokumentide säilitamine. Ettepanekute ja kaebuste menetlemisel kogutud dokumente säilitatakse läh­tu­valt kehtivatest seadustest ning nende säilitamise kor­ral­dab Toscanato OÜ juhataja. web hosting top services the best hosting companies in the uk top.


Toscanato OÜ ettepanekute ja kaebuste lahendamise kord.

 1. Ettepanekute ja kaebuste menetlemise eesmärgiks on  esitatavate ettepanekute ja kaebuste võimalikult kiire läbivaatamise ja la­hendamise ta­gamine.
 2. Menetlemise kord on kavandatud ja rakendatud nii, et tõsta klientide rahulolu ja kaa­sa­tust ning parendada teenuse osutamise kvaliteeti.
 3. Kõik asutuse töötajad, kes osalevad ettepanekute ja kaebuste menetlemise prot­­ses­sis peavad jälgima konfidentsiaalsuse tagamise nõudeid.
 4. Ettepanekute ja kaebuste arv ning temaatika kajastatakse asutuse aas­ta­aru­an­des ja ko­du­lehel.
 5. Ettepanekute ja kaebuste lahendamise kord kuulub üle vaatamisele koos töö­ta­jatega üks kord aastas.

   Ettepanekute ja kaebuste esitamise kord.

 1. Ettepanekuid ja kaebusi saab esitada nii kirjalikult kui suuliselt.
 2. Kirjaliku kaebuse võib saata postiga Ropkamõisa 10, Tartu.Edastada meili teel tosc[no-Smpam)a@tosca.ee"> või jätta asutuse töötaja kätte, kes edastab kaebuse või ettepaneku juhatajale.
 3. Suuliselt võib ettepaneku ja kaebuse esitada asutuse juhatajale eeldusel, et ei soovita kir­jalikku vastust ning probleem saab kohese lahenduse ega vaja eda­sist käsitlemist.
 4. Suulisi kaebusi ja ettepanekuid ei registreerita juhul, kui neile ei soovita kir­ja­lik­ku vastust.

     Ettepanekute ja kaebuste menetlemine.

 1. Kirjalikult saabunud ettepanekuid ja kaebusi menetleb Toscanato OÜ ju­h­ataja või tema poolt volitatud isik.
 2. Kui ettepanekule vastata või soovitud teavet või selgitust anda ei ole asutuse ju­hataja pädevuses, edastab ta kaebuse või ettepaneku pädevale asutusele või or­ganile vastamiseks viivitamata, kuid mitte hiljem kui 7 tööpäeva jooksul et­te­paneku või kaebuse registreerimisest ning teavitab sellest ettepaneku või kae­bu­se esitajat.
 3. Kõik kirjalikud ettepanekud ja kaebused ning nende vastused registreeritakse kae­buse või ettepaneku saamisele või vastuse esitamisele järgneval tööpäeval do­kumendiregistris ning säi­li­tatakse ettepanekute ja kaebuste lahendamise kor­ra kaustas, mis asub asutuse ju­ha­ta­ja kabinetis.

  Ettepanekutele ja kaebustele vastamine.

 1. Ettepanekute ja kaebuste lahendamise ja vastamise aluseks on EV seadus „Mär­­gu­kir­ja­le ja selgitustaotlusele vastamise seadus“, mis sätestab, et et­te­pa­ne­kule/kaebusele vas­tatakse viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 ka­len­d­ri­päe­va jooksul selle re­gis­t­ree­ri­misest.
 2. Erilise vajaduse korral lähtuvalt vastamise kee­rukusest võib vastamise tähtaega pikendada kuni kahe kuuni, millest tea­vi­ta­takse ettepaneku/kaebuse esitajat.
 3. Ettepanekutele ja kaebustele ei vastata juhul kui:

  1. esitanud isikut ei ole võimalik kindlaks teha;
  2. puuduvad esitanud isiku sideandmed;
  3. esitanud isik on piiratud teovõimega ja talle on kohtu poolt määratud eest­kostja ning ettepanek või kaebus on esitatud esindaja eelneva nõus­ole­ku­ta;
  4. esitanud isik on selgelt väljendanud seisukohta, et ta ei soovi kirjale vas­tust;
  5. ettepaneku või kaebuse sisu ei ole loetav või arusaadav;
  6. vastamine nõuab teabe suure mahu tõttu asutuse töökorralduse muu­t­mist, takistab talle pandud avalike ülesannete täitmist või nõuab põh­jen­da­matult suuri kulutusi.

   Dokumentide säilitamine.

 1. Ettepanekute ja kaebuste menetlemisel kogutud dokumente säilitatakse läh­tu­valt kehtivatest seadustest ning nende säilitamise kor­ral­dab Toscanato OÜ juhataja.
Ettepanekud ja kaebused
Ettepanekud ja kaebused
for website hosting services provider you may want to look at web host services top in the uk present some great uk hosting website choices reliable, which offer best excellent quality web hosting service. page on the best web hosting top quality becomes web hosting great providers for your website needs. Edukalt toimiva kodulehe valmistamine aitab sul teha kodulehe valmistamine lisaks ka mille juures on samuti ka kodulehe optimeerimine otsingumootori jaoks kodulehe optimeerimine ja veebilehtede optimeerimine otsingumootoritele. Kui on vaja sisuka kodulehe tegemist siis aitab kodulehe tegemine asjatundjate poolt kodulehtede tegemine. Lists many great web site host reviews details click on each page

Tutvustus

Tosca Huvikool tosca.ee pakub kõigile

huvilistele võimalust arendada loovust ning käelist tegevust. Korraldame ka suvelaagrit

 

 

Lapsevanematele

Ajakava ja juhendajad

Kunstiringi osalustasu

Kuidas ringi registreeruda

Maalikursused

Kunstiringi olemusest

Täiendust huvitegevusele

Kuidas maalikursusele tulla


Kontakt

Toscanato

tel (+372) 56472822

Tosca Huvikool